blonnik.biz Błonnik witalny - Moc zdrowia ukryta w ziarnie - blonnik.biz

Regulamin

[Sprzedawca]

§ 1.

 1. Wyłącznym właścicielem strony internetowej www.blonnik.biz jest Andrzej Prokopiuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mapa Zdrowia Andrzej Prokopiuk, w Warszawie, przy ul. Jeździeckiej 20 lok. 6, (dalej Sprzedawca). Sprzedawca prowadzi sklep internetowy, pod wskazanym w zdaniu powyższym adresem internetowym, zajmujący się m. in. sprzedażą nasion, mieszanek ziół, suplementów diety i innych produktów spożywczych oraz kosmetyków (dalej Sklep Internetowy). Sprzedaż poprzez Sklep Internetowy a także korzystanie ze strony internetowej wskazanej w zdaniu pierwszym odbywa się na zasadach oraz w czasie i miejscu określonych w niniejszym regulaminie (dalej Regulamin).

 [Kupujący]

§ 2.

 1. Zakupów w Sklepie Internetowym może dokonywać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, o ile złoży odpowiednie zamówienie za pomocą formularza zamówienia.
 2. Osoby określone w ust. 1. zwane będą dalej Kupującymi.

 [Produkty]

§ 3.

 1. Przedmiotem sprzedaży Sklepu Internetowego Sprzedawcy są nasiona, mieszanki ziół, suplementy diety, w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r., o bezpieczeństwie żywienia i żywności (Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225) i inne produkty spożywcze oraz kosmetyki (dalej Produkty). Wszystkie sprzedawane za pomocą Sklepu Internetowego Produkty są dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 [Sprzedaż]

§ 4.

 1. Sprzedaż Produktów możliwa jest od momentu dostępności produktu w formularzu zamówienia.
 2. Celem dokonania zakupu Produktów konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Sklepu Internetowego odpowiednich opcji, dostępnych przy każdym Produkcie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi Kupującemu na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 3. Podczas uzupełniania formularza zamówienia Kupujący zostanie poproszony o podanie m. in. następujących informacji o sobie:
  1. Imię,
  2. Nazwisko,
  3. Adres,
  4. Telefon,
  5. E-mail.
 4. Kupujący musi m. in. zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Treść odpowiednich oświadczeń określono w § 8. punkcie 4. Regulaminu.
 5. Kupujący ma wybór m. in. spośród przedstawionych poniżej metod płatności:
  1. Płatność PayU lub PayPal,
  2. Płatność przelewem bankowym, pocztowym lub innym,
  3. Płatność za pobraniem – dotyczy wyłącznie dostaw na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,
  4. Płatność za pobraniem ze sprawdzeniem zawartości – dotyczy wyłącznie dostaw na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący, zgodnie z kalkulatorem kosztów wysyłki zawartym na stronie internetowej: http://www.mapazdrowia.pl/warunki-zakupow/koszty-wysylki/.
 7. Z chwilą wypełnienia i zatwierdzenia wszystkich wymagalnych pól w formularzu zamówienia (dalej Złożenie Zamówienia lub Zamówienie) umowa sprzedaży zostaje zawarta.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
 9. a)      Anulowania sprzedaży,

  b)      Wycofania Produktu ze Sklepu Internetowego,

  c)       Opóźnień w dostawie, w przypadku konieczności dostawy Produktu do magazynu Sprzedawcy albo poza granice Rzeczpospolitej.

  bez podawania przyczyny.

 10. Kupując w Sklepie internetowym Kupujący udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w imieniu Kupującego z Pocztą Polską w celu przesłania za jej pośrednictwem zamówionego towaru (Produktu). Przekazane na ten cel środki nie stanowią dodatkowego dochodu Sprzedającego.

[Wykonanie umowy]

§ 5.

 1. Zapłata ceny na rzecz Sprzedawcy powinna nastąpić:
  1. w terminie 7 dni od chwili Złożenia Zamówienia, w wypadku wyboru metody płatności oznaczonej w § 5. ust. 4. lit a i b Regulaminu (dalej Przedpłaty),

lub

 1. w momencie odbioru zamówienia w wypadku wyboru metody płatności oznaczonej w § 5 ust. 4 lit c i d Regulaminu (dalej Płatności za Pobraniem).
 2. Z chwilą wydania rzeczy przez Sprzedawcę przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.
 3. W wypadku Przedpłaty zapłata ceny powinna nastąpić na konto bankowe Sprzedawcy podane na stronie internetowej http://www.mapazdrowia.pl/informacje/numer-konta-i-dane-firmowe/
 4. Przedmiot umowy zostanie wysłany nabywcy w ciągu 5 dni roboczych po:
  1. zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy w wypadku Przedpłaty,

lub

 1. potwierdzeniu mailem przez Kupującego złożenia Zamówienia w wypadku Płatności za Pobraniem.
 2. W wypadku dokonania Przedpłaty i nie odebraniu przesyłki z Produktem, przesyłka zostaje zwrócona do Sprzedawcy. Kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o ponowne wysłanie Produktu pod warunkiem, że Kupujący pokryje dodatkowe koszty przesyłki tj. koszty zwrotu przesyłki do Sprzedawcy i ponownej wysyłki do Kupującego. Jeśli natomiast Kupujący po dokonaniu przedpłaty zrezygnuje z zamówienia Produktu, otrzyma zwrot wpłaconych pieniędzy na konto minus koszty wysyłki do Kupującego oraz koszty zwrotu przesyłki do Sprzedawcy "
 3. W przypadku Płatności za Pobraniem i nie odebrania przesyłki z Produktem, przesyłka zostaje zwrócona do Sprzedawcy. Kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o ponowne wysłanie Produktu pod warunkiem, że pokryje koszty przesyłki. Jeżeli z upływem 30 dni od dnia złożenia zamówienia, Kupujący nie dokona płatności w celu ponownego wysłania Produktu, Sprzedawca ma prawo od umowy odstąpić z winy Kupującego, a także uniemożliwić Kupującemu dokonywanie zamówień z Płatnościami za Pobraniem.
 4. W przypadku zapłaty przez Kupującego w formie Płatności za Pobraniem własność rzeczy przechodzi na Kupującego w momencie wysyłki przedmiotu sprzedaży przez Sprzedającego.
 5. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, w dowolnym formacie elektronicznym.

[Prawo odstąpienia]

§ 6.

 1. Warunki sprzedaży Sklepu Internetowego mogą zostać zmienione jak również oferta sprzedaży może zostać odwołana, o ile Sprzedawca uzna to za uzasadnione.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo uzupełniania oferty produktowej jak również wycofywania wybranych Produktów z oferty Sklepu Internetowego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, do zablokowania dostępu do Sklepu Internetowego, odmowy sprzedaży, usunięcia danych Kupującego lub likwidacji zamówienia Kupującym, którzy naruszają zasady określone w Regulaminie, dopuszcza się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego, naruszają uzasadnione interesy Sprzedawcy bądź osób trzecich, są sprzeczne z prawem lub są z innych względów, w ocenie Sprzedawcy niedopuszczalne, a także Kupujących, których działania są sprzeczne z dobrymi obyczajami. Decyzja Sprzedawcy jest w tym przedmiocie ostateczna.
 4. Uprawnienie powyższe wygasa z upływem 30 dni od dnia złożenia Zamówienia.
 5. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia otrzymania Produktu, o ile w powyższym terminie złoży odpowiednie oświadczenie Sprzedawcy, a następnie zwróci Sprzedawcy nieużywany Produkt. W takim przypadku wszystkie koszty związane z dostawą do Kupującego i zwrotu do Sprzedawcy pokrywa Kupujący. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio.
 6. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 90 dni od dnia otrzymania Produktu, o ile produkt nie spełni jego oczekiwań, jeżeli w powyższym terminie złoży odpowiednie oświadczenie Sprzedawcy i zwróci pozostałe nieużyte Produkty. W takim przypadku wszystkie koszty związane z dostawą do Kupującego i zwrotu do Sprzedawcy pokrywa Kupujący. Przyjmuje się, że w ciągu 90 dni Kupujący może bez obowiązku zwrotu zużyć 3 sztuki tego samego produktu, natomiast zakupioną ilość powyżej 3 sztuk obowiązany jest zwrócić Sprzedawcy.

[Reklamacje]

§ 7.

 1. Wszelkie reklamacje związane z Produktem należy przesyłać w formie pisemnej, na adres Sprzedawcy, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od chwili dowiedzenia się o nieprawidłowości stanowiącej źródło reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Poprawna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Kupującego jak również dokładny opis przyczyny składania reklamacji i oczekiwania w zakresie rekompensaty.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę.
 4. Decyzja Sprzedawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Kupujący zostanie o decyzji Sprzedawcy powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Od decyzji Sprzedawcy nie przysługuje odwołanie.
 5. Sprzedawca nie odpowiada, za niewykonanie bądź nieprawidłowe wykonanie umowy sprzedaży, z winy osób trzecich, w tym Poczty Polskiej, za które odpowiedzialności nie ponosi, a także z winy Klienta bądź w związku z zaistnieniem siły wyższej.
 6. Sprzedawca nie odpowiada za skutki niewłaściwego przechowywania ani zastosowania Produktów.
 7. Sprzedawca nie odpowiada za utratę danych umieszczonych w Sklepie Internetowym.
 8. Sklep Internetowy jest ogólnodostępny dla publiczności, z tego względu Sprzedawca nie odpowiada, za skopiowanie lub wykorzystanie opinii, wypowiedzi, komentarzy bądź innych materiałów umieszczonych w Sklepie Internetowym przez Kupujących lub innych Użytkowników.
 9. Sprzedawca, o ile nie jest jednocześnie Producentem Produktu, nie odpowiada za jego właściwości, sposób pakowania, ani zawartość etykiety. Sprzedawca nie gwarantuje działania Produktu. Wszelkie reklamacje w tym zakresie powinny być kierowane do Producenta danego Produktu, oznaczonego na opakowaniu.

[Dane osobowe]

§ 8.

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe (dane osobowe zwykłe) Kupujących, otrzymywane przez Sprzedawcę za pomocą formularza rejestracyjnego, przekazywane przez Kupujących dobrowolnie1. Przekazanie ich jest jednak koniecznym warunkiem złożenia i prawidłowego wykonania Zamówienia.
 3. Akceptując Regulamin Sklepu Internetowego każdy Kupujący wyraża zgodę także na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych2 zgodnie z oświadczeniem zamieszczonym w punkcie 4. § 8 Regulaminu, w celu realizacji umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedawcę, możliwości realizacji przez Kupującego i Sprzedającego przyznanych im w Regulaminie praw oraz wystawienia faktury VAT, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Kupujący może również wyrazić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych2 zgodnie z oświadczeniem zamieszczonym w punkcie 4. § 8 Regulaminu na wysyłania przez Sprzedawcę materiałów, związanych z marketingiem bezpośrednim lub materiałów informacyjnych związanych ze zdrowiem (biuletyn zdrowotny).3
 4. Treść oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym jest następująca:

 

"Oświadczam, że przeczytałem i akceptuję Regulamin.

Andrzej Prokopiuk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mapa Zdrowia Andrzej Prokopiuk zamieszkały w Warszawie, ul. Gościniec 152 A m. 12, (Sprzedawca) informuje o dopuszczalności przetwarzania danych osobowych w związku z art. 23 ust. 1. pkt. 2-5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, bez uzyskania zgody, w zakresie przewidzianym prawem.

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Sprzedawcę w związku z art. 23 ust. 1 pkt 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu wysyłania przez Sprzedawcę materiałów handlowych, w szczególności związanych z jego ofertą handlową o raz w celu wysyłania przez Sprzedawcę materiałów informacyjnych związanych ze zdrowiem (biuletyn zdrowotny)."

 

 1. Pouczenie: Dane osobowe (dane osobowe zwykłe) przekazywane są Sprzedawcy dobrowolnie. Każdy Kupujący ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania bądź usunięcia. Odbiorcą danych osobowych Kupujących oraz administratorem danych jest Sprzedawca.

[Postanowienia dodatkowe]

§ 9.

 1. Sklep Internetowy umożliwia skorzystanie z funkcji newslettera (dalej Newsletter). Są dwa rodzaje Newslettera:
  1. Zawierającego materiały handlowe,
  2. Zawierającego materiały informacyjne związane ze zdrowiem.
  3. Aby skorzystać z Newslettera należy w odpowiednim formularzu podać Sprzedawcy swój adres email oraz oznaczyć chęć otrzymywania Newslettera, lub przy zakupie wyrazić zgode na jego otrzymywanie.
  4. Za pomocą Newslettera wysyłane będą w szczególności informacje odnoszące się bezpośrednio do Sklepu Internetowego, usług i Produktów, niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów Sklepu Internetowego, a także ciekawostki związane z Produktami oraz zdrowiem.
  5. Kupujący w każdym czasie może zrezygnować z funkcji Newslettera.
  6. Dane podane w Sklepie Internetowym przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. mogą być dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie powyższych danych oraz ich bezpieczeństwo przed dostępem osób trzecich.
  7. Formularze znajdujące się w Sklepie Internetowym, dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism itd. innych przedsiębiorców, nie podlegają Regulaminowi i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczone w nich przez Kupującego.
  8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania serwisów oraz firm, których dane kontaktowe podane są w Sklepie Internetowym i czasopismach należących do Sklepu Internetowego.
  9. W przypadku jakichkolwiek pytań należy pisać na adres email: biuro@mapazdrowia.pl.

[Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy]

§ 10.

 1. Materiały informacyjne oraz porady zamieszczone w Sklepie Internetowym, niedotyczące opisu właściwości Produktu, stanowią wyłącznie uzewnętrznienie własnych obserwacji Sprzedawcy i w żadnym stopniu nie stanowią porady medycznej ani gwarancji poprawy zdrowia Kupującego, chyba że z treści danego oświadczenia Sprzedawcy wynika coś innego.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opinie oraz wypowiedzi wyrażone przez osoby trzecie na forum lub blogu Sklepu Internetowego.
 3. Za wszelkie szkody wyrządzone przez dany Produkt odpowiada jego producent.
 4. Za wszelkie szkody związane z niewłaściwym użyciem Produktu, a w szczególności jego dawkowaniem, odpowiedzialność ponosi Kupujący.
 5. Roszczenia lub spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym wynikające z umowy sprzedaży lub z nią związane, w tym także na tle ważności zawarcia umowy, których strony nie będą w stanie rozstrzygnąć polubownie, zostaną poddane ostatecznemu rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Sprzedawcy.

 
------

1 Art. 24 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

2 Art. 23 ust. 1 pkt 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

3 Tamże Art. 24 ust. 1 pkt. 2